Opracowania

Dokumentacja powypadkowa Wrocław

Świadczymy usługi w zakresie opracowań:

 • Dokumentacji techniczne, technologiczno – ruchowych itp., urządzeń technicznych z uwzględnieniem wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • Instrukcji Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej (wdrażanie systemu HACCP);
 • Instrukcji eksploatacyjnych na wszystkie urządzenia energetyczne (ciepłownicze, chłodnicze, elektroenergetyczne itp.), a w szczególności na: instalacje oświetlenia elektrycznego; elektryczne urządzenia napędowe; ponadto na: transformatory, spawarki, zgrzewarki, prostowniki, zespoły prądotwórcze itp.; kotły wodne, parowe, olejowe, gazowe oraz instalacje gazowe; piece (kotły) piekarskie; urządzenia i instalacje chłodnicze; suszarnie;
 • Instrukcji dotyczących organizacji transportu wózkami z napędem silnikowym;
 • Wykazów stanowisk pracy i prac wzbronionych pracownikom młodocianym oraz wykazów stanowisk pracy i prac dozwolonych młodocianym;
 • Wykazu prac wzbronionych kobietom;
 • Stanowiskowych instrukcji bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń oraz bezpiecznego postępowania w pomieszczeniach pracy;
 • Tabele norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego łącznie z zasadami gospodarowania tymi środkami;
 • Regulaminów pracy;
 • Regulaminów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • Regulaminów wynagradzania;
 • Oceny stanowisk pracy i wydatku energetycznego;
 • Instrukcji udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w zależności od występujących zagrożeń;
 • Wszelkiego rodzaju projektów budowlanych i technologicznych zakładów pracy, ich części i obiektów ze szczególnym uwzględnieniem wymagań BHP;
 • Koncepcji i projektów z zakresu ochrony przeciwhałasowej (wyciszenie pomieszczeń pracy);
 • Opiniowanie projektów nowo budowanych, przebudowanych i modernizowanych nakładów pracy lub ich części;
 • Sporządzanie odwołań od nakazów inspektorów pracy;
 • Sporządzanie dokumentacji wodno-prawnej oraz dokumentów związanych z oceną emisji substancji szkodliwych dla środowiska naturalnego pod wnioski o wydanie decyzji przez organy administracji terenowej;