Przeglądy budowlane Wrocław

Oferujemy swoje usługi w pełnym zakresie przeglądów wymaganych Prawem Budowlanym. Sprawdź naszą ofertę przeglądy budowlane Wrocław:


Przeglądy roczne budowlane

art. 62 ust.1 pkt. 1 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (z późniejszymi zmianami) okresowej kontroli , co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

  1. elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, wymagane uprawnienia konstrukcyjno – budowlane do kontroli elementów budowlanych obiektu i budowlane sanitarne w zakresie sieci i instalacji sanitarnych do kontroli instalacji sanitarnych (c.o, c.w.u, z.w.u, kan itd.)
  2. instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, wymagane uprawnienia budowlane sanitarne
  3. instalacji gazowych oraz przewodów kominowych, wymagane uprawnienia gr. 3 E i D (kontrola inst. gazowych), uprawnienia mistrza kominiarskiego (kontrola przewodów kominowych) oraz uprawnienia budowlane sanitarne w zakresie wentylacji mechanicznej do kontroli instalacji wentylacji mechanicznej w obiekcie; kontrolę przewodów kominowych mogą dodatkowo wykonywać osoby posiadające uprawnienia budowlane

art. 62 ust. 1 pkt. 3 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (z późniejszymi zmianami) okresowej kontroli w zakresie, o którym mowa w pkt. 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków: wymagane uprawnienia analogicznie z ust. 1 pkt. 1

  1. o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych
  2. o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2

Przeglądy pięcioletnie budowlane

art. 62 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r.(z późniejszymi zmianami) okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat:

  1. polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; wymagane uprawnienia konstrukcyjno – budowlane do kontroli elementów budowlanych budynku i budowlane sanitarne w zakresie sieci i instalacji sanitarnych do kontroli instalacji sanitarnych (c.o, c.w.u, z.w.u, kan itd.)
  2. kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów; wymagane uprawnienia gr. 1 E i D