Szkolenie wstępne

Rodzaje szkoleń

Każdy pracodawca ma obowiązek przeszkolić pracownika z zakresu BHP przed dopuszczeniem go do pracy. Warto również zaznaczyć, że sam pracodawca zgodnie z art. 2373 § 21 Kodeksu pracy musi ukończyć szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy i wiedzę na bieżąco aktualizować.

Możemy wyróżnić dwa rodzaje szkoleń. Są to:

  • szkolenia wstępne,
  • szkolenia okresowe.

szkolenie wstepne bhp, Consultrix bhp, szkolenia bhp Wrocław

Szkolenia wstępne

By pracownik mógł rozpocząć pracę w nowej firmie musi zostać przeszkolony wstępnie z zakresu bhp. Szkolenie wstępne zawiera instruktaż ogólny oraz stanowiskowy.  Podczas instruktażu ogólnego pracownik jest zapoznawany z ogólnymi zasadami bhp, które są zawarte w kodeksie pracy, z regulaminem pracy oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Szkolenie wstępne – instruktaż ogólny – może przeprowadzić pracownik służby bhp współpracujący z pracodawcą lub sam pracodawca, o ile ukończył odpowiednie szkolenie (szkolenie dla pracodawców i osób kierujących pracownikami z metodyką).

Szkolenie trwa minimum 90 minut.

Instruktażu stanowiskowy przeprowadza pracodawca lub kierownik, pod którym będzie pracować dany pracownik. Instruktaż stanowiskowy zawiera zapoznanie pracownika z czynnikami środowiska pracy, ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, a także sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki. Celem szkolenia wstępnego na stanowisku pracy jest bezpieczne wykonywanie pracy na danym stanowisku. Długość instruktażu uzależniona jest od umiejętności pracownika, praktyki, długości stażu.

Szkolenie wstępne musi być udokumentowane i zamieszczone w aktach osobowych pracownika „karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy”.

Wzór takiej karty jest zamieszczony w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Karta szkolenia wstępnego

WAŻNE!
Pracodawcy nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 2373 § 1 Kodeksu
pracy).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Captcha loading...